Leadership

Leadership

  • Chairman:  Fr. F.X. Hariawan Adji O.Carm.
  • Secretary:  Fr.Yohanes Radik Suryawan O.Carm.
  • Bursar:  Br. Severius Parsi O.Carm.
  • Advisors: Fr. Ignatius Joko Purnomo O.Carm. and Fr. Dionysius Kosasih, O. Carm.